9 ทักษะที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง และ 6 ทักษะที่นายจ้างไม่ได้ให้ความสนใจ

เรื่องทักษะและความสามารถต่างๆ นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ใช้ประเมินว่าคนไหนเหมาะจะถูกเลือกมาทำงานในบริษัทต่างๆ โดยล่าสุด Bloomberg Business ก็ได้ทำแบบสำรวจโดยสัมภาษณ์ข้อมูลบริษัทต่างๆ จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสรุปได้ดังนี้ครับ

 

881

 

ทักษะที่คนจำนวนน้อยมี และเป็นที่ต้องการ

- Strategic Thinking (การคิดเชิงกลยุทธ์)
- Creative Problem Solving (การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์)
- Leadership Skills (ภาวะผู้นำ)
- Communication Skills (ความสามารถในการสื่อสาร)

 

ทักษะที่คนจำนวนมากมี และเป็นที่ต้องการ

- Analytical Thinking (การคิดวิเคราะห์)
- Ability to work collaboratively (การทำงานร่วมกับผู้อื่น)
- ทักษะที่คนจำนวนน้อยมี และไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ
- Industry-related work experience (ประสบการณ์ในสายงานเดียวกัน)
- Adaptability (การประยุกต์)

 

ทักษะที่คนจำนวนมากมี แต่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ

- Initiative / Risk-taking (ความคิดริเริ่ม)
- Decision making (การตัดสินใจ)
- Global mindset (ทัศนคติแบบสากล)
- Entrepreneurship (การเป็นผู้ประกอบการ)
- Quantitative skills (ทักษะเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นตัวเลข)
- Motivation / Drive (ความมุมานะ)

ข้อมูลจาก: jobsugoi

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments