เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครรับทุนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท) เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สมัครชิงทุนเพื่อเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557

 

สำหรับทุนโครงการนี้จะมีจำนวนสำหรับ 29 คน โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมด ไม่รวมค่าตรวจร่างกาย ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพ ในกรณีที่ผู้สมัครมีโรคประจำตัวครับ

 

bo1

 

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนโครงการจะได้รับ
- ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด
- ค่าอาหารบนเรือ
- ค่าเดินทางภายในประเทศ
- ค่าที่พักและอาหาร
- ค่าประกันชีวิต
- ค่าฝึกอบรม
- ค่ายูนิฟอร์ม
- ค่าเดินทางจากถิ่นฐานของตน ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งไปและกลับ
- ค่าทำพาสปอร์ต

 

bo3

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนโครงการ
 - ถือสัญชาติไทย และอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 - สถานภาพโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย
 - ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 - สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 - ไม่มีพันธะทางทหาร
 - ผู้ที่เคยร่วมโครงการกับ สท. จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้มาก่อน
 - สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 - สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการ  (10 – 23 กรกฎาคม 2557)

 

bo3

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญครับ นอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา ระเบียบการณ์ และวิธีการสมัครอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply