Seoul National University มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจในระดับปริญญาโท ที่ประเทศเกาหลีใต้

Seoul National University  มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 20 ทุน ในโครงการ Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students (GSFS) เรียนต่อในระดับปริญญาโทในทุก ๆ สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนครับ

 

snu1

 

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ

 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 - มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 

snu3

 

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจทุนการศึกษานี้ ต้องสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยและได้รับการตอบรับเข้าเรียนก่อน ถึงจะสามารถสมัครเพื่อรับทุนได้ครับ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียน
 -ใบสมัคร
 - เรียงความแสดงเจตจำนงและแผนการศึกษาของผู้สมัคร
 - จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ
 - Transcript และใบรับรองการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 - สำเนา Passport หรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
 - เอกสารแสดงความเป็นบิดามารดา เช่น สูติบัตร
 - Statement
 - พอร์ตฟอลิโอ (สำหรับสาขาวิชาเช่น ศิลปะ ดนตรี พละ)
 - เอกสารแสดงความสามารถทางภาษา เช่น TOEFL iBt 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ ผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี(TOPIK) ระดับ 3 ขึ้นไป 
 - ใบยืนยันผลการศึกษา

 

snu4

 

เอกสารทั้งหมดต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ หรือ เกาหลี เท่านั้นครับ โดยสามารถส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 นี้ ไปที่

Office of Admissions Seoul National University,
1, Gwanak-ro, 
Gwanak-gu Seoul, 
Korea, 151-742

เอกสารเพิ่มเติม
สมัครเข้าเรียนแบบออนไลน์ 
รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร

 

snu2

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครรับทุน
 - ใบสมัครขอรับทุน
 - Statement ของครอบครัว

 

ส่งเอกสารรับทุนไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้ภายใน วันที่ 21 มีนาคม 2557 ครับ
Ms. GSFS Coordinator Office of International Affairs, 
Seoul National University, Bldg.152, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu
Seoul 151-742, 
Republic of Korea

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply