ธนาคารกรุงไทย มอบทุนปริญญาโท เรียนฟรี 6 ประเทศ รวมประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย ประกาศมอบทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษครับ

โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย รวมไปถึงค่าครองชีพ แต่มีข้อแม้ว่าผู้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนให้ดีในระดับ 3.00 ขึ้นไป และกลับมาทำงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของช่วงเวลารับทุนครับ

 

ktb1

 

ประเภทของทุนการศึกษา

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน เรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำใน สหรัฐอมเริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และจีน ในสาขาวิชาดังนี้
- Master of Business Administration หรือ MSc Finance / Marketing / Accounting /
- Risk Management / Financial Engineering
- Human Resource
- Management Information System ( MIS )
- Operation Research
- Economics
- International Business
- Banking and Financial Law

 

ktb2

 

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 10 ทุน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- จบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
- มีผลสอบ TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
- ผลสอบ GMAT 550 คะแนน หรือ GRE Quantitative 159 คะแนนขึ้นไป
- ศึกษาในหลักสูตร 2 ปี หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ktb3

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
- ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองการทำงาน
- หลักฐานการศึกษา
- สำเนาผลการทดสอบต่างๆ
- ผู้ชายต้องมีสำเนายกเว้น หรือผ่านการเกณ์ทหาร
- หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของธนาคาร ให้สถานศึกษาหรือหัวหน้างาน

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครรับทุนได้จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2014 ดูข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัคร การสอบคัดเลือก ได้ที่ ktb.co.th ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply