สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุน AEC สำหรับข้าราชการไทย

สำนักงาน ก.พ. เปิดโอกาสให้ข้าราชการไทยสมัครรับทุนในโครงการ ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน ไปฝึกอบรมในต่างประเทศครับ

 

aec1

 

สำหรับทุนนี้จะมีข้อผูกมัดคือ จะต้องกลับมาทำประโยชน์แก่ราชการตามที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับครับ

 

ทุนการศึกษาทั้งหมดแบ่งออกได้ดังนี้
1. ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ทุน
2. ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 ทุน

 

aec3

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- สำหรับทุนประเภทแรก ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี
- สำหรับทุนประเภทที่สอง ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
- มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามที่ ก.พ. กำหนดไว้

 

aec2

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- แบบฟอร์มแสดงความต้องการรับทุน พร้อมติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว
- หลักฐานการศึกษา
- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับฝึกอบรมดูงาน โดยกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีคะแนน 50% ขึ้นไป
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เรียงความเหตุผลที่ขอสมัครรับทุน (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
- หนังสืออนุญาตให้รับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการ
- หนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะไปอบรม

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทุนได้ภายใน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดหลักสูตรอบรมได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply