CIMI มอบทุนปริญญาเอก ศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

International Centre for Mathematics and Computer Science (CIMI) จากประเทศฝรั่งเศส เปิดให้สมัครชิงทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และวิทยาคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 โดยทุนจะมีระยะเวลา 3 ปีเต็มครับ

 

mcs3

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่จำกัดสัญชาติ
 - มีผลการเรียนดี
 - จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถผ่านการทดสอบขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ทางสาขาวิชาที่สมัครของทางมหาวิทยาลัยได้

 

mcs2

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร 
 - ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
 - ประวัติผลการเรียนทรานสคริปต์ ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปัจจุบัน
 - จดหมายแสดงเจตจำนงในการเข้าเรียน
 - ข้อเสนองานวิจัยอย่างย่อ โดยมีลายเซ็นกำกับของอาจารยืที่ปรึกษา หรือหัวหน้าสาขาวิชา

 

mcs1

 

โดยเอกสารทั้งหมดผู้สมัครจะต้องทำเป็นไฟล์ PDF ครับ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แบบออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply