รวมรับตรงหลังแอดมิชชัน ทุกหลักสูตร ทุกมหาวิทยาลัย รีบสมัครกันด่วน!!

ผลการคัดเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย Admission 2556 ก็ประกาศมาแล้วเมื่อวานนะครับ คงจะมีทั้งคนที่ติด และคนที่พลาดโอกาสไป ซึ่งต้องขอยินดีกับน้องๆที่ติดได้ที่เรียนตามที่คิดด้วย

 

admission2

 

ส่วนน้องๆที่พลาด และไม่ได้คณะที่คิดเอาไว้ ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับ เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆยังมีการเปิดรับตรงในหลายหลักสูตรอีกเป็นจำนวนมาก

ซึ่งทาง WeGoInter.com ขอรวบรวมมาให้ดูกันว่ามีที่ไหนเปิดกันบ้าง น้องๆที่สนใจก็สามารถเลือกสมัครหลักสูตรต่างๆได้เลย

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบ2  หมดเขต 22พฤษภาคม 2556
- รับตรง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) ม.เกษตรฯ 56 หมดเขต 15 กรกฎาคม 2556
รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์  หมดเขต 10 พ.ค. 2556
รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาสถิติ ม.เกษตรศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
รับตรง โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรฯ ศรีราชา 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
รับตรง คณะวิศวะฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) 2556 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
รับตรง คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รอบที่ 2 2556   หมดเขต 14 พ.ค. 2556
รับตรง ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
รับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ บางเขน 2556 หมดเขต 12 พ.ค. 2556
รับตรง สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
รับตรง ภาคพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56  หมดเขต 10 พ.ค. 2556
รับตรง โครงการปริญาตรีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมดเขต 10 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ รอบ 3 ม.บูรพา 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา ครั้งที่ 2 2556 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
รับตรง ภาคปกติและภาคพิเศษ คณะภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหมดเขต 23 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (PPE) มธ. 56 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
โครงการพิเศษ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 12 พ.ค. 2556
รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 14 พ.ค. 2556
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 16 พ.ค. 2556
-  รับตรง รอบที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 5 ปีหมดเขต 16 พ.ค. 2556
รับตรง อินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หมดเขต 31 พ.ค. 2556

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิศวกรรมนาโน นานาชาติ จุฬาฯ 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา 2556 ภาคปกติ รอบ3 หมดเขต 20 พ.ค. 2556
-  รับตรง รอบสุดท้าย โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคสมทบ) หมดเขต 16 พ.ค. 2556
รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หมดเขต 31 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่4 ปีการศึกษา 2556 หมดเขต 23 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557 หมดเขต 26 ก.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับตรง ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร รอบที่ 3 ปี 2556 หมดเขต 19 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับตรง ทั่วประเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
รับตรงสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หมดเขต 10 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2556 รอบที่ 3 หมดเขต 13 พ.ค. 2556
รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ปีการศึกษา 2556รอบที่ 2 หมดเขต 12 ก.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 10 พ.ค. 2556
โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 13 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการผลิตนักภูมิศาสตร์สารสนเทศสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพะเยา หมดเขต 10 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หมดเขต 10 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รับตรง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2556 หมดเขต 11 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหมดเขต 11 พ.ค. 2556 หมดเขต 11 พ.ค. 2556

 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รับตรงรอบพิเศษ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หมดเขต 13 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รับตรง สาขาระบบสาสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหมดเขต 14 พ.ค. 2556
รับตรง เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หมดเขต 17 พ.ค. 2556
รับตรง เพิ่มเติม วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หมดเขต 21 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หมดเขต 15 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หมดเขต 15 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยนครพนม  หมดเขต 16 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หมดเขต 16 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยราชธานี
-  รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี หมดเขต 20 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมดเขต 20 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
-  รับตรง รอบหลัง Admissions  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(สายวิทย์สุขภาพ) หมดเขต 12 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รับตรง รอบหลัง Admissions  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หมดเขต 31 พ.ค. 2556

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ หมดเขต 31 พ.ค. 2556

 

อย่าพลาดและรีบสมัครกันก่อนวันหมดเขตรับสมัครที่ระบุไว้กันนะจ๊ะ ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับชีวิตมหาวิทยาลัย และสุกท้ายขอขอบคุณที่มาของข้อมูลดีๆจากเว็บ ENN ที่แบ่งปันให้เรามาด้วย… ^^

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply